PRO UCHAZEČE

ANKETA

Byli byste rádi, aby ve škole zvonilo na přestávky?
 
90%
 
7%
 
2%

ODKAZY

Vyhledávání

Loading

PARTNEŘI


Ústav pro studium totalitních režimů
AtlasŠkolství - kam na střední školu
Pracovní veletrh Profesia Days

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

naposledy upravil Jana Chlebovská    |    07. 06. 2020

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy, Krnov, příspěvková organizace vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů:

 
53-41-M/03 Praktická sestra - předpokládaný počet přijímaných - 30

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - předpokládaný počet přihlášených - 60

78-42-M/03 Pedagogické lyceum - předpokládaný počet přihlášených - 30

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (zkrácená dálková forma) – předpokládaný počet přihlášených - 30

 

Příjem přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení je do 2. 3. 2020 (datum osobního podání na sekretariátě školy, datum předání zásilkové službě). Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, který požaduje, aby jeho potřeby byly při přijímací zkoušce zohledněny, je povinen přiložit příslušné dokumenty k přihlášce. Uchazeči o studium zkrácené dálkové formy oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika doloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

 V přijímacím řízení se ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou (denní forma studia) koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Výsledky jednotných testů představují 60 % váhy při hodnocení přijímací zkoušky. Vnitřní kritéria školy (tj. hodnocení prospěchu z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plnil povinnou školní docházku, ověření talentu v případě oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a hodnocení dalších skutečností) představují 40 % váhy při hodnocení přijímací zkoušky. Postup přijímání uchazečů pro přijímací řízení je stanoven kritérií pro 1. kolo přijímacího řízení (viz kritéria).
 

 Organizace přijímacích zkoušek

- jednotné testy (z matematiky a českého jazyka) se do všech oborů vzdělávání denní formy studia konají 8. června 2020. Jednotné testy konají na naší škole všichni uchazeči, kteří SPgŠ a SZŠ Krnov uvedli na prvním místě, popř. ti uchazeči, kterým bylo po domluvě s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání změněno pořadí škol.

- školní přijímací zkouška (ověření talentu z výchov) do oborů vzdělávání denní i dálkové zkrácené formy oboru vzdělávání Předškolní a mimoškolní pedagogika se konají 4. a 5. června 2020. V prvním termínu konají školní přijímací zkoušku uchazeči, kteří uvedli SPgŠ a SZŠ Krnov jako první v pořadí. Ve druhém termínu konají školní přijímací zkoušku ti, kteří uvedli SPgŠ a SZŠ krnov jako druhou v pořadí.

- náhradní termíny - pro školní přijímací zkoušku - 19. června 2020 nebo 22. června 2020
                                - pro jednotnou zkoušku - 23. června 2020

 
Pozvánky k přijímacím zkouškám budou odeslány do 20. 5. 2020.

V níže přiloženém dokumentu se můžete seznámit i s organizačními pokyny zejména v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2. Dále zde přikládáme i Čestné prohlášení, které musí být podepsané zákonným zástupcem a odevzdané při vstupu do školy.
Osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem (viz příloha).

 


 Ilustrační testy z českého jazyka a matematiky naleznete  zde

.

 
FORMULÁŘE PŘIHLÁŠEK

 Najdete na webových stránkách MŠMT ČR (Formuláře přihlášek (vzory) na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) nebo v níže přiložených dokumentech.


Informace o zápisovém lístku – týká se pouze uchazečů o denní studium

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole, v ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

Zápisový lístek lze obdržet trojím způsobem:

  1. Žadatelé mohou požádat o zápisový lístek elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře. Zápisový lístek bude po vyplnění elektronické žádosti zaslán poštou na uvedenou adresu.

  2. Žadatelé mohou požádat o zápisový lístek písemně prostřednictvím písemné žádosti.

  1. Zápisový lístek lze vyzvednout osobně na krajském úřadu. Mladším 18 let vyzvedává zápisový lístek zákonný zástupce (nutno s sebou donést doklad osvědčující totožnost zákonného zástupce - občanský průkaz, cestovní doklad). Žadatelé starší 18 let si lístek vyzvednou osobně (nutno s sebou donést doklad osvědčující totožnost - občanský průkaz, cestovní doklad), nebo mohou k vyzvednutí zplnomocnit jinou zletilou osobu (vyplní níže zveřejněnou žádost s plnou mocí včetně obou podpisů).

KONTAKTY

V případě dotazů ve věci:

- přijímacího řízení, kritérií, termínů, otevíraných oborů kontaktujte Věru Kovářovou (info@spgs-szs.cz; 554 637 461)

- vydávání zápisových lístků (pouze) kontaktujte vyřizujícího referenta MSK Pavlu Nyklovou (e-mail: pavla.nyklova@kr-moravskoslezsky.cz, tel.: 595 622 358)

 


SOUBORY KE STAŽENÍ