O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI


Ústav pro studium totalitních režimů

AKTUALITY

publikoval Jana Chlebovská    |    11.05.2022

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu - Předškolní a mimoškolní pedagogika - denní forma

V níže přiložené výsledkové listině naleznete pořadí uchazečů konajících náhradní kolo 10. 5. 2022 z ověření talentu - obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní forma. Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána pouze jim.

Všechna ostatní rozhodnutí (o přijetí, nepřijetí a přijetí po odvolání) zůstávají v platnosti.

Výsledky přijímacího řízení - šk.r. 2022/2023 – po náhradním kole (ověření talentu)

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole
oborů vzdělání

•          75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní forma vzdělávání


V souladu s ustanovením § 60e odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oborů vzdělání

 

·         75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní forma vzdělávání

ve školním roce 2022/2023, který obsahuje:

  1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem uchazečů
  2. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku
  3. poučení o odvolání proti nepřijetí uchazeče
  4. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
  5. kritéria
  6. informace pro přijaté žáky

ad 1) Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem uchazečů – naleznete v níže přiloženém dokumentu.

ad 2) Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tedy do 27. 5. 2022 - na sekretariátu nebo předání k přepravě provozovateli poštovních služeb). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo kde byl přijat po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

ad 3) Poučení o odvolání proti nepřijetí uchazeče

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí - (vyčkejte na doručení písemného rozhodnutí)

ad 4) Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem - 11. 5. 2022.

ad 5) Kritéria – zde

ad 6) Informace pro přijaté žáky - v případě přijatých uchazečů se rozhodnutí o přijetí oznamují zveřejněním seznamu, v písemné podobě tedy tato rozhodnutí nebudou zasílána. Rozhodnutí v písemné podobě vám bude předáno na schůzce rodičů (31. 8. 2022). Další informace ke školnímu roku 2022/2023, popř. přihlášku k ubytování naleznete v níže přiložených souborech (www.spgs-szs.cz).

Vaše telefonické dotazy jsme připraveni zodpovídat na telefonním čísle 554 637 461 nebo na emailové adrese chlebovska@spgs-szs.cz 

 

Mgr. Jana Chlebovská

    ředitelka školy

 SOUBORY KE STAŽENÍ

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292