O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

ŠKOLSKÁ RADA

naposledy upravil Mikuláš Peths    |    08. 10. 2023

Zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

  • Andrea Dembkovská
  • Kristýna Mohslerová

Zástupci pedagogických pracovníků

  • Mgr. Lenka Řezáčová
  • Mgr. Adam Růžička

Zástupci zřizovatele

  • Šárka Tavandzi
  • Doc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.

Jednací řád školské rady při SPgŠ a SZŠ Krnov, zřízené dne 1.9.2006

Článek 1

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“).

Článek 2

Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem. Pozvání bude provedeno elektronickou poštou a povinností člena je účast potvrdit, případně omluvit.

Článek 3

Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob a návrhů členů školské rady, případě ředitele či zřizovatele školy.

Článek 4

Schůze školské rady svolává předseda školské rady, popřípadě místopředseda školské rady. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Článek 5

V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je k jednání přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Článek 6

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Rada je schopna se usnášet v případě přítomnosti minimálně pěti členů. Při menším počtu svolá předseda schůzi v náhradním termínu. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.

Článek 7

Školská rada vyhotovuje zápis z jednání. Ten vyhotovuje pověřený člen a podepisují ho všichni zúčastnění. Zápis bude vyvěšen na webových stránkách školy.

Článek 8

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Děje se tak prostřednictvím webových stránek školy. Součástí této informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle § 168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona, jednak v ní školská rada uvede, zda projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v § 168 odst. 1 písm. a), e), f), g), a h) školského zákona. O schválení dokumentů uvedených v § 168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada uvedený dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná výše uvedené dokumenty do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Článek 9

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Článek 10

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 8.2.2011

V Krnově dne 16.11.2012

 

SOUBORY KE STAŽENÍ

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292